Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Parallax image

Regulamin serwisuPostanowienia ogólne

 • Właścicielem serwisu Influ.Be jest InfluBe sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 71-441) przy ulicy Cyfrowej 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000617750 o kapitale zakładowym wynoszącym 5000 zł.
 • Pojęcia użyte w regulaminie:
  • Influ.be - serwis internetowy dostępny pod adresem https://influ.be
  • Usługodawca - właściciel serwisu: InfluBe sp. z o.o. 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6, KRS:0000617750
  • Wydawca (Influencer) - zarejestrowany użytkownik Influ.Be, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, świadcząca usługi na rzecz reklamodawców.
  • Reklamodawca (Brand Manager) - zarejestrowany użytkownik Influ.Be, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, dokonująca zamówień związanych z promocją stron internetowych u wydawców
  • Zaproszenie do współpracy - Formularz, w którym Wydawca i Reklamodawca wspólnie ustalają warunki dalszej współpracy.
  • Zamówienie - transakcje inicjowane przez wydawcę lub reklamodawcę na podstawie Zaproszenia do współpracy, którego skutkiem jest umowa zawarta na odległość pomiędzy usługodawcą, wydawcą i reklamodawcą
  • Harmonogram płatności - wspólnie ustalony i zatwierdzony przez Wydawcę oraz Reklamodawcę plan rozliczeń za wykonane zamówienie
  • Reklama - materiał promujący produkty lub usługi Reklamodawcy, przygotowany na podstawie Zamówienia i opublikowany na medium społecznościowym Wydawcy
  • Serwis - strona internetowa lub profil na jednym z obsługiwanych przez Influ.Be serwisów społecznościowych, którego włascicielem jest wydawca
  • Regulamin - niniejszy dokument dostępny pod adresem https://influ.be/terms
  • Konto - zarejestrowane konto użytkownika w Influ.Be
 • Korzystanie z Influ.Be jest jednoczesną akceptacją w całości zasad zawartych w niniejszym regulaminie wyrażoną przez Wydawców i Reklamodawców (zwanych w dalszej częsci Użytkownikami).
 • Użytkownik Influ.Be wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od InfluBe sp. z o.o oraz innych podmiotów współpracujących z Influ.Be, na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie Influ.Be.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Influ.Be po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu.
 • W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, Umowa pomiędzy nim a InfluBe sp. z o.o rozwiązuje się. Do rozwiązania Umowy niezbędnym jest przekazanie InfluBe sp z o.o informacji drogą mailową o braku akceptacji nowego Regulaminu.
 • Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa i zasad wyrażonych w regulaminie.
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach Influ.Be.

Wydawca

 • Każdy zarejestrowany Użytkownik Influ.Be może być Wydawcą. W tym celu musi poprawnie zarejestrować w swoim panelu jeden lub więcej serwisów, na których wyświetlane będą reklamy zlecane przez reklamodawców.
 • Wydawca udostępnia powierzchnię reklamową Serwisu za co otrzymywać będzie wynagrodzenie za emisję Reklam, w wysokości wspólnie ustalonej z reklamodawcą.
 • Treść serwisu jako powierzchnia reklamowa musi być treścią statyczną (nie zmienianą przez cały okres publikacji reklamy) o ile ustalenia z reklamodawcą nie stanowią inaczej.
 • Mowa o ustaleniach w punkcie powyżej ma miejsce w przypadku, gdy wszystkie ustalenia są zapisane w panelu klienta Influ.Be.
 • Adres serwisu (URL) wraz z treścią udostępnioną jako powierzchnia reklamowa musi być statyczny i niezmienny.
 • Od ceny za publikację reklamy w Serwisie Wydawcy za pośrednictwem Influ.Be, Influ.Be wypłaci Wydawcy prowizję stanowiącą wynagrodzenie za udostępnioną powierzchnię reklamową Serwisu.
 • W przypadku przyjęcia Reklamy do publikacji, Wydawca ma obowiązek utrzymać i publikować Reklamę przez czas na jaki została ona zlecona, na warunkach określonych wspólnie z reklamodawcą w panelu klienta Influ.Be oraz zgodnie z regulaminem.
 • Za każdą poprawnie opublikowaną Reklamę w Serwisie Wydawcy, Wydawca otrzymuje wynagrodzenie. Należne wynagrodzenia są gromadzone w ramach Systemowego Konta Użytkownika.
 • Wydawca może w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki po spełnieniu warunków z punktu "Rozliczenia - wypłaty" niniejszego regulaminu.
 • Prowizja z tytułu każdorazowej publikacji Reklamy nie przysługuje Wydawcy, jeśli bez względu na przyczynę:
  • Reklama nie była publikowana przez cały opłacony przez Reklamodawcę okres
  • Reklama nie była dostępna dla robotów indeksujących Influ.Be
  • Reklama nie była widoczna lub jej widoczność w sposób celowy została ograniczona
  • Zlecona Reklama została zmodyfikowana przez Wydawcę, w szczególności poprzez ingerencję w jej treść
 • Wydawca przyjmuje do wiadomości, że tak Reklamodawca jak i Influ.Be może odmówić współpracy w Wydawcą bez podania przyczyny. Dodatkowo Reklamodawca i Influ.Be może zrezygnować z dalszej współpracy w ramach zamówienia w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 • W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy w ramach zamówienia przez Wydawcę, Wydawca zrzeka się wynagrodzenia za aktualny oraz przyszłe etapy ustalone w harmonogramie płatności.
 • Wydawca oświadcza, że tworząc reklamę dysponuje pełnią praw do umieszczanych materiałów w reklamie i nie narusza w ten sposób praw autorskich osób trzecich.

Reklamodawca

 • Każdy zarejestrowany użytkownik Influ.Be może być Reklamodawcą
 • Za publikację Reklam pobierana jest ustalona wspólnie z Wydawcą opłata
 • Zlecenie publikacji Reklamy jest przyjmowane drogą elektroniczną. Reklamodawca wypełnia i przesyła formularz internetowy, zawierający dane niezbędne do publikacji Reklamy.
 • Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że tak Wydawca jak i Influ.Be może odmówić współpracy w Reklamodawcą bez podania przyczyny. Dodatkowo Wydawca i Influ.Be może zrezygnować z dalszej współpracy w ramach zamówienia w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 • W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy w ramach zamówienia przez Reklamodawcę, Reklamodawca zgadza się na przekazanie wynagrodzenia za aktualny etap ustalony w harmonogramie płatności, natomiast przyszłe etapy ustalone w harmonogramie płatności zostają anulowane.
 • Reklamodawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przekazywanych Wydawcy materiałów.
 • Z chwilą umieszczenia w Influ.Be materiałów niezbędnych do wykonania reklamy, Reklamodawca udziela Wydawcom niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji do korzystania z przesłanych materiałów w zakresie stworzenia reklamy.

Zaproszenia do współpracy

 • Zarówno Wydawca jak i Reklamodawca może zaprosić drugą stronę do współpracy.
 • Zaproszenie zawsze jest przypisane do jednej kampanii reklamowej.
 • Zaproszenie służy do poinformowania drugiej strony o chęci współpracy.
 • Każda ze stron może w kazdej chwili odrzucić zaproszenie.
 • Po odrzuceniu zaproszenia każda ze stron może wysłać zaproszneie ponownie.

Negocjacje

 • Negocjacje służą do ustalenie podstawowych parametrów współpracy takich jak medium społecznościowe, na którym ma być opublikowana reklama oraz harmonogram płatności.
 • Negocjacje generowany są na podstawie zaakceptowanego zaproszenia.
 • Negocjacje dotyczą współpracy w ramach konkretnej kampanii reklamowej zaproponowanej w zaproszeniu.
 • Każdą propozycję w negocjacjach musi zatwierdzić strona przeciwna.
 • Każda ze stron musi zaakceptować warunki negocjacji aby przejść do wygenerowania reklamy.
 • Akceptacja warunków negocjacji przez obie strony skutkuje wygenerowaniem reklamy a sam harmonogram jest kasowany.
 • Akceptując warunki negocjacji Brand Manager zgadza się na przekazanie ustalonych w harmonogramie środków Influencerowi w dniu ustalonym w harmonogramie.
 • Akceptując warunki negocjacji Influencer zgadza się na wykonanie wspołnie ustalonego z Brand managerem przedmiotu negocjacji.

Reklamy

 • Każda reklama jest generowana po obustronnej akceptacji warunków współpracy w zaproszeniu do współpracy.
 • Reklamy odrzucone są przechowywane przez okres 30 dni od dnia odrzucenia reklamy.
 • Reklamy zakończone są przechowywane przez okres 360 dni od dnia zamknięcia.

Rozliczenia - wpłaty

 • W celu zasilenia Konta, Użytkownik może dokonać wpłaty z wykorzystaniem wybranej metody płatności za pośrednictwem Podmiotu Rozliczającego.
 • Do zadeklarowanej kwoty do wpłacenia środki jest automatycznie doliczany podatek VAT w wysokości 23%
 • Doładowania konta użytkownika są dokonywane za pośrednictwem systemu Przelewy24 (www.przelewy24.pl)
 • Po każdej wpłacie generowana jest Faktura VAT, z datą wystawienia tożsamą z dniem otrzymania płatności przez Influ.Be. Fakturę tę można pobrać przez Internet, zapisywana jest w postaci pliku PDF.
 • Po zasileniu Konta, środki pomniejszone o podatek VAT w wysokości 23% zostaną dodane do Konta z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Podmiot Rozliczający.

Rozliczenia - wypłaty

 • Saldo prezentowane w ramach Konta obrazuje aktualną różnicę zobowiązań i należności Użytkownika względem Influ.Be. Nie jest to w większości wypadków saldo wynikające z wystawionych przez Strony dokumentów księgowych np. Faktur VAT czy Rachunków.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić Influ.Be wypłatę dostępnych w ramach Konta środków. Zlecenie wypłaty odbywa się poprzez stosowny formularz internetowy, dostępny w ramach Konta. Z chwilą zlecenia wypłaty środków, na Koncie Użytkownika blokowana jest odpowiadająca wartości wypłaty.
 • Zlecenie wypłaty nie może być na kwotę mniejszą niż równowartość 100 (stu) złotych netto.
 • Warunkiem realizacji zleconej wypłaty jest:
  1. Podanie prawidłowo wszystkich niezbędnych do wypłaty danych i informacji, za pośrednictwem stosownego formularza internetowego
  2. Wystawienie przez Użytkownika i dostarczenie do Influ.Be wszystkich zaległych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych (Faktur VAT lub Rachunków) za wszystkie zaległe okresy rozliczeniowe, włączając w to okres bieżący (otwarty) od początku tego okresu do momentu zlecenia danej wypłaty
 • Faktury należy wystawiać na poniższe dane :
                InfluBe sp. z o.o.
                71-441 Szczecin
                ul. Cyfrowa 6
                NIP : 8513195579
                Tytułem : Wynajem powierzchni reklamowej

 • Wypłaty będą dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe – bez dodatkowych opłat dla rachunków prowadzonych przez bank w Polsce i za dodatkową opłatą w przypadku rachunków prowadzonych poza Polską.
 • Wypłaty dokonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Użytkownik dostarczył wszystkie niezbędne informacje oraz poprawne dokumenty rozliczeniowe, z zastrzeżeniem przypadku, w którym na usługi Wydawcy została złożona reklamacja.
 • W przypadku złożenia reklamacji na zamówienia wykonane przez Wydawcę chcącego dokonać wypłaty srodków, wypłata środków zostaje wstrzymana do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 • Otwarte zlecenia wypłaty są anulowane po czternastu dniach licząc od dnia ich złożenia, a zablokowane uprzednio środki zwracane na Konto Użytkownika.
 • Wypłaty dokonywane są wyłącznie w polskich złotych.
 • Wypłaty realizowane są po dokonaniu wzajemnej kompensacie zobowiązań i należności, na którą Strony się zgadzają. Kompensata taka będzie obejmować w kolejności najpierw wszelkie ewentualne zaległe odsetki, następnie należności główne.
 • Jeżeli zlecana wypłata przewyższa wartość należnych Użytkownikowi Punktów z tytułu prowizji, nadwyżka taka będzie rozliczana przez Influ.Be, korektą do wystawionych Użytkownikowi ostatnich Faktury VAT. Podpisana przez Użytkownika Faktura (Faktury) Korygująca musi zostać dostarczona do Influ.Be drogą pocztową przed realizacją rzeczonej wypłaty.

Rozliczenia z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej

 • Użytkownicy NPDG, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej również mogą być Wydawcami, którzy za publikowane Reklamy otrzymują stosowne wynagrodzenie.
 • Użytkownik NPDG, będący jednocześnie Wydawcą, nie świadczy Reklamodawcom usług osobiście. Usługi te są świadczone przez Influ.Be.
 • Użytkownik NPDG przed zleceniem wypłaty zobowiązany jest odstarczyć Usługodawcy aktualnych danych podatkowych (prawidłowy adres zamieszkania oraz adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego)
 • Wypłaty środków dla Użytkownika NPDG są realizowane wyłącznie w oparciu o zlecenie wypłaty dokonane przez Użytkownika NPDG. W związku z tym, że Użytkownik NPDG nie prowadzi działalności osobiście, od wypłat nie są pobierane żadne zaliczki na podatek PIT ani odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Przychodem Użytkownika NPDG będą wszelkie środki jakie Influ.Be przekazało na Konto Użytkownika NPDG z tytułu należnych Użytkownikowi NPDG prowizji za wyemitowane Reklamy i które zostały wypłacone Użytkownikowi NPDG lub skompensowane z zobowiązaniami Użytkownika NPDG wobec Influ.Be.
 • Użytkownik NPDG musi pamiętać, że przychodem będą wszystkie należne Użytkownikowi NPDG wypłaty, którego to przychodu nie pomniejszą ewentualne wydatki poniesione na zakup usług Influ.Be.

Reklamacje

 • Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres biuro@inflube.pl
 • Reklamacjom podlegają zakupione usługi wynikające z niezgodności towaru z zamówieniem.
 • Reklamacje można składać do 7 dni od daty zakończenia reklamowanego etapu harmonogramu.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego
 • Złożenie reklamacji nie oznacza wstrzymania kolejych etapów harmonogramu.

Zmiana regulaminu

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
 • O zmianach w regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników na minimum 14 dni przed wprowadzeniem nowego regulaminu w życie.
 • Powiadomienie o zmianie regulaminu zostanie dostarczone na adres e-mail Użytkownika zapisany w panelu klienta Influ.Be.
 • Użytkownik akceptuje zmianę regulaminu poprzez specjalny odnośnik wysłany w powiadomieniu lub na specjalnie przygotowanej do tego podstronie Influ.Be.
 • W przypadku niepodjęcia żadnych działań przez Uzytkownika, w dniu wprowadzenia nowego regulaminu konto użytkownika zostaje zablokowane.
 • Użytkownik ma prawo odmówić zgody na zmianę regulaminu na specjalnie do tego przygotowanej podstronie Influ.Be.
 • Odmowa akceptacji nowego regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy Użytkownika z Usługodawcą i skasowanie konta Użytkownika.